trading tecno

General Conditions

Definicions

Condicions: Les presents condicions generals.

trading tecno : Denominació per a trading tecno en aquestes condicions.

Client: Persona física o jurídica que compra o acorda comprar productes i / o serveis de trading tecno.

DPI: "Drets de propietat intel·lectual i industrial", com per exemple: patents, marques, models d'utilitat, noms comercials, marques, drets d'autor, know how, programari, imatges, textos i qualsevol altre dret similar que sigui objecte de protecció en qualsevol país.

Preu: Import que el client ha de pagar a trading tecno com a remuneració pels productes i / o serveis.

Productes: Tots aquells béns (incloent el programari) descrits en qualsevol document publicat per trading tecno i / o disponible a la web de trading tecno a Internet, oa confirmacions de comanda, albarans, pressupostos, proformes i factures que el client compri o acordi comprar de trading tecno .

Serveis: Serveis i suport en general prestats per trading tecno.

Oferta de serveis: Opcions de Serveis oferts per trading tecno segons es descriguin en qualsevol document actualitzat publicat per trading tecno o disponible a la web de trading tecno a Internet, oa confirmacions de comanda en qualsevol de les seves formes (paper o telemàtiques).

Productes de tercers: Productes que trading tecno ven i que no han estat fabricats o integrats per trading tecno.

Programari de tercers: Sistemes operatius, middleware o qualssevol altres aplicacions o programari pertanyents a altres empreses.

2. Àmbit d'Aplicació

2.1 Aquestes Condicions seran d'aplicació per a tots aquells contractes de compravenda de productes i / o Serveis entre trading tecno i els seus clients.

2.2 Aquestes Condicions exclouen l'aplicació de qualssevol altres, llevat que s'haguessin acordat expressament i per escrit amb trading tecno .

2.3 Totes les comandes de Productes i / o Serveis es consideraran una oferta del Client per a la compra d'aquests productes i / o Serveis amb subjecció a les presents Condicions Generals.

2.4 trading tecno accepta l'oferta de compra del Client amb subjecció a aquestes condicions.

3. Presupuestos

L'acceptació per part del client d'un pressupost, pressuposa el compromís de la seva execució i / o subministrament sota les condicions de venda.

4. Preu i Termes de pagament

4.1 Els preus indicats en el pressupost seran vàlids durant el període màxim d'un mes a partir de la data del document. Si no hi ha pressupost previ s'aplicarà el preu que estigui en vigor en la tarifa d' trading tecno al lliurament dels productes oa la realització dels serveis. trading tecno reserva el dret de variar els preus admesos en el pressupost en cas de qualsevol factor no atribuïble o fora del control de trading tecno , com ara de forma enunciativa però no limitativa l'augment dels costos en mà d'obra i / o en els materials.

El pagament del preu dels serveis i productes prestats o subministrats per trading tecno , es farà en base a les condicions de pagament i formalització de cobrament establertes per trading tecno , llevat que es concedeixi crèdit al Client, cas en què ho farà efectiu en la forma i el termini / s estipulats convinguts en aquest crèdit.

4.2 En cas de no rebre el pagament d'un Client Consumidor a la data deguda, s'aplicarà l'interès legal sobre la quantitat final a abonar, un cop se li hagi notificat per escrit. trading tecno pot suspendre el lliurament a causa d'un retard en l'obligació de pagament del preu. En tot cas, en el supòsit que trading tecno s'hagi de fer recuperar la quantitat deguda del servei i / o el Producte com a conseqüència del que disposa anteriorment, les despeses que s'originin aniran a càrrec del Client.

5. Propietat i Risc

5.1 La transmissió dels Productes i / o serveis al Client es produirà una vegada que trading tecno hagi rebut la totalitat del pagament del preu. trading tecno podrà procedir a la recuperació del Producte o cancel·lació de qualsevol servei en qualsevol moment anterior en el cas que el Client estigui incomplint les presents Condicions Generals.

5.2 El risc per pèrdua o danys en el Producte i / o serveis passarà al Client o al representant del mateix des del moment de la recepció.

6. Garantia i Serveis

trading tecno inclou per norma general dels seus serveis un any de garantia.

La garantia l'obté el titular de la factura de compra, no podent ser transferida a un altre titular.

La garantia cobreix únicament adaptacions en el desenvolupament que no superin les quatre hores, en cas de ser major trading tecno comunicarà al client el total d'hores necessàries.

El període de garantia comença des de la data de facturació. El producte que haguem atendre en garantia haurà INEXCUSABLEMENT, d'anar acompanyat dels seus manuals, discos, embalatge original i altres accessoris dels que anava dotat en el moment de la seva venda, així com fotocòpia de la factura de compra i informe detallat amb descripció de l'avaria.

En cas d'enviar algun producte per agència de transport a trading tecno , l'import de l'enviament serà a càrrec del client. trading tecno no accepta enviaments ni devolucions sense el corresponent nombre de RMA facilitat al client en pre-acceptació de qualsevol enviament.

La garantia quedarà automàticament invalidada en els supòsits:

1- Per pèrdua o manipulació de qualsevol de les etiquetes de control del fabricant i / o dels intermediaris de la cadena de distribució i / o de trading tecno .

2- Quan la causa dels danys o de l'avaria sigui el desgast per funcionament, la utilització incorrecta, la no aplicació de les instruccions del manual que l'acompanya, així com accidents, maltractaments, cops, trencaments, sinistres o avaries produïdes per altres causes no atribuïbles a les condicions normals de funcionament.

3- Quan es tracta de reparacions de manteniment, ajustament, revisió o neteja.

4- Per un ús indegut del programari instal·lat o per utilització d'un programari il·legal.

5- Per danys causats com a conseqüència de virus, atacs informàtics.

6- Configuracions defectuoses o indegudes de programari, o manipulació de les establertes per part del client o de tercers.

7- Per existir un cicle de vida inferior al període de garantia establert.

7. Drets de Propietat Intel·lectual i Programari

7.1 trading tecno pot retirar, intercanviar, bloquejar o modificar el Producte si fos necessari per qualsevol causa que alteri els DPI (Drets de Propietat Intel·lectual).

7.2 No s'estableix exclusivitat de cap tipus (ús, explotació o qualsevol altre) en qualsevol desenvolupament, programari, web, disseny, producte o adaptació realitzat per trading tecno . El client accepta i assumeix els seus drets d'ús sota les condicions establertes i DPI de trading tecno. El client es compromet a mantenir les quotes de manteniment al corrent de pagament, política correcte d'ús i la renovació periòdica de serveis atribuïbles al desenvolupament realitzat. Qualsevol altra condició s'haurà d'establir prèviament i de mutu acord abans de l'inici del projecte.

7.3 El Client indemnitzarà a trading tecno davant de qualsevol reclamació relacionada amb els DPI i el seu ús pel client en qualsevol producte així com davant de tercers atribuïbles, vinculats o relacionats amb el client en qualsevol forma de fe i actuació.

7.4 trading tecno es reserva el dret a litigar, negociar i arribar a acords i el Client té l'obligació d'ajudar a trading tecno quan la disputa estigui directament relacionada amb el Producte del Client i amb DPI propietat de trading tecno . trading tecno es reserva tots els seus DPI en el producte en qualsevol forma o manera.

7.5 El Client haurà de notificar immediatament a trading tecno de qualsevol infracció o ús no autoritzat del Producte o dels drets de propietat intel·lectual o industrial del mateix. trading tecno no es responsabilitzarà per cap causa de: (i) Productes o Programari de Terceres Parts (ii) modificacions o usos no autoritzats (iii) qualsevol reclamació causada per l'ús del Producte en conjunció amb algun element no subministrat per trading tecno . El Client haurà de complir amb les condicions de la llicència d'ús del programari.

7.6 Atenent als DPI no es permet la distribució, còpia, modificació, alteració en qualsevol tipus de dispositiu, format o mitjà sense l'autorització expressa de trading tecno .

8. Protecció de dades

trading tecno és propietari de les dades de caràcter personal que els usuaris li han subministrat. trading tecno es compromet a tractar aquestes dades amb caràcter confidencial, i adoptarà tots els mitjans necessaris que estiguin al seu abast per a això. El client accepta que totes les dades subministrades en el seu moment són correctes i autoritza a trading tecno al fet que les incorpori a un dichero per poder tenir-lo informat contínuament de qualsevol novetat, preus, butlletí tècnica, etc que puguin ser del seu interès. trading tecno informa al client que per a qualsevol mocificación, cancel·lació de us dades, o oposar-se a l'enviament d'informacicón, de les seves dades podrà realitzar-notificant-mendiante un correu electrònic a la següent adreça: info@tradingtecno.net

9. Confidencialitat

Cada part deurà tractar tota la informació rebuda de l'altra part i que estigui qualificada com a confidencial de la mateixa manera que tractaria la seva pròpia informació confidencial amb caràcter general, però en qualsevol cas amb un mínim grau de cura raonable.

10. Compliment de la Normativa Vigent

El client ha de complir la normativa vigent en relació amb els productes subministrats per trading tecno en la mesura que aquesta li resulta aplicable. En particular el client complirà amb:

1) La política de lliure competència establerta per la Comunitat Europea, i específicament, amb la Llei 16/1989, de 17 de juliol de defensa de la competència, modificada pel Reial Decret 7/1996 de 7 de Juny.

2) La Llei 34/2002 de 11 de Juliol dels serveis de la informació i el Comerç Electrònic,

3) La normativa internacional i espanyola referent a la seguretat en les importacions i / o exportacions a la comercialització i subministrament de productes i tecnologies de doble ús i ala no proliferació d'armes i armament de destrucció massiva (armament nuclear, químic i biològic).

El Client serà directament responsable de l'adequat compliment de la normativa vigent.

11. Drets dels Consumidors

Cap de les disposicions de caràcter imperatiu vigents en matèria de dret dels Consumidors es veurà afectada per les presents Condicions Generals.

12. Llei aplicable i Jurisdicció

La llei espanyola serà la d'aplicació. Ambdues parts acorden sotmetre a l'exclusiva jurisdicció dels Tribunals de Badalona (Barcelona). Si alguna part o clàusula de les presents Condicions fos declarada invàlida per un tribunal la resta continuarà en vigor per a les parts.

13. Renovació de serveis

Dominis i hosting

13.1 trading tecno realitza serveis d'alta i renovació de dominis, espai web, comptes de correu, etc. de forma periòdica renova aquests serveis amb els seus clients en els terminis indicats en les factures emeses a aquest efecte.

13.2 Per a les renovacions anuals dels dominis, espai web, serveis, aplicacions i desenvolupaments relacionats es realitza una notificació prèvia al client al seu correu electrònic dies abans de la finalització del període en vigència. El pagament per a la renovació dels serveis indicats s'ha de fer SEMPRE amb anterioritat a la data de venciment del / s servei / s. En cas contrari trading tecno s'eximeix de qualsevol responsabilitat ni reclamació derivada del servei caducat o vençut del client com a tercers independentment dels motius eximits pel client.

13.3 Davant de qualsevol incidència en el pagament per a la renovació dels serveis periòdics de dominis, hosting i aplicacions relacionades trading tecno determinarà, a petició escrita del client, els costos renovació, reactivació i costos derivats dels serveis caducats o vençuts del client.

13.4 En el procés de notificació prèvia de renovació de serveis s'enviarà la factura proforma amb totes les dades necessàries per a la seva formalització, al seu pagament s'emetrà la factura corresponent al client. Si es desitja factura prèvia, aquesta indicarà que està pendent de pagament.

Les quotes periòdiques i preus dels serveis poden variar sense previ avís per actualització de tarifes o per la incorporació de nous serveis sol·licitats pel client.

trading tecno es reserva el dret de cancel·lar els serveis per impagament o altres causes que consideri oportunes, coherents amb les Condicions Generals de Venda i els DPI establerts legalment.

Qualsevol servei o producte sol·licitat a trading tecno incloent l'alta i renovació de dominis, allotjament web i serveis relacionats, disseny i desenvolupament web, així com aplicacions o programari comporten l'acceptació automàtica íntegra i compliment per part del client de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Venda aqui descrites.

 tradingtecno.net